۳۸,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
-7%

خاک و بستر کاشت

بستر آماده کاشت بهکام

۲۴,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

خاک و بستر کاشت

کود ورمی کمپوست بهکام

۱۶,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
-20%

خاک و بستر کاشت

خاک برگ مرغوب بهکام

۲۸,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

خاک و بستر کاشت

پوکه معدنی بهکام

۱۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
0