فروش انواع کود و هورمونهای گیاهی

-11%
-10%

کودها و هورمونها

کود 36-12-12 پروتکت نیچر

۴۵,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان

خاک و بستر کاشت

کود ورمی کمپوست بهکام

۱۶,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
-8%

کودها و هورمونها

کود گرانوله پروتکت نیچر

۱۱۰,۰۰۰ تومان
-13%

کودها و هورمونها

کود آهن پروتکت نیچر

۱۷,۰۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومان
-14%
۶۰,۰۰۰ تومان
-14%
۶۰,۰۰۰ تومان
0